L’AJUNTAMENT POSA A DISPOSICIÓ DE LA GENERALITAT UN SOLAR PER A LA NOVA ESCOLA

En el Ple del passat 27 de juliol, l’Ajuntament va acordar, per unanimitat de les regidores i regidors presents, posar a disposició del departament d’Educació de la Generalitat el solar que veieu a la imatge per a la construcció de la nova escola.

L’acord estableix que l’Ajuntament es farà càrrec de qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin sorgir, i que, d’acord amb la llei, la Generalitat no haurà de pagar llicència d’obres i gaudirà d’una bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

Si bé la Generalitat s’ha de fer càrrec dels costos de construcció del nou equipament, tant el solar com la construcció que es faci, seran de propietat municipal, quedaran afectats a ús públic educatiu i anirà a càrrec de l’Ajuntament la conservació, manteniment, neteja, subministraments i vigilància.

En el mateix Ple del passat 27 de juliol, amb l’abstenció de l’equip de govern, es va aprovar una proposta del grup municipal d’ERC per aplicar una bonificació del 50% en l’IBI i del 95% a la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, per a immobles i construccions on s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

L’abstenció de l’equip de govern en aquest punt es va justificar perquè la quota de de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres ja està bonificada al 100% en el cas d’instal·lació de plaques solars (acord de ple de 21 d’octubre de 2019) i perquè l’IBI del 2021 ja està bonificat a nivell general, en compliment de l’acord de Ple de 3 de novembre de 2020.

Per unanimitat dels grups polítics es va acordar aprovar el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, que és un document que conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els càrrecs electes municipals, així com les normes de conducta que han de seguir, d’acord amb el que estableix la Llei de Transparència. Feu clic aquí per consultar el document.

Finalment, es va acordar proposar a la Generalitat els dies 9 de maig (Festa petita) i 3 d’octubre (Festa de Sant Miquel) com a festes locals del 2022 i es va aprovar una moció a favor de l’amnistia presentada per ERC, que podeu consultar aquí.

També es va acordar, amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció d’ERC, suspendre l’adjudicació de les obres de millora de la xarxa viària del centre urbà (fase1), fins que el projecte no estigui aprovat definitivament.