SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 27/07/2021

L’Ajuntament celebrarà sessió ordinària de Ple el dimarts 27 de juliol a les 14.15h. Els punts de l’ordre del dia són els següents:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de maig de 2021.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acord de posada a disposició de solar per la construcció de l’escola.

3.- Aprovació, si s’escau, de la proposta del grup municipal ERC, per aplicar la bonificació d’energies solars a l’Impost sobre Béns de Naturalesa Urbana.

4.- Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal ERC, de suport a l’amnistia.

5.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de les Festes Locals per a l’any 2022.

6.- Aprovació, si s’escau, de l’acord de suspensió del tràmit d’adjudicació del contracte de les obres del projecte de Millora de la xarxa viària del centre urbà de Ventalló, Fase 1.

7.- Aprovació, si s’escau, del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Ventalló.

8.- Donar compte al Ple de la liquidació municipal 2020.

9.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.

10.- Precs i preguntes.