APROVAT INICIALMENT EL CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS ELECTES

El Ple de l’Ajuntament reunit el passat 27 de juliol va aprovar inicialment el Codi de Conducta dels alts càrrecs de la corporació, que és un document que conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els càrrecs electes municipals, així com les normes de conducta que han de seguir, d’acord amb el que estableix la Llei de Transparència.

L’anunci de l’aprovació inicial del Codi de Conducta va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de 30 d’agost de 2021. El document estarà exposat al públic durant 30 dies hàbils per tal que el pugueu examinar i presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú. Si no es presenten al·legacions, quedarà aprovat definitivament.

Feu clic aquí per consultar el document.