SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 27/07/2021

L’Ajuntament celebrarà sessió ordinària de Ple el dimarts 27 de juliol a les 14.15h. Els punts de l’ordre del dia són els següents: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de maig de 2021. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acord de posada a disposició de solar per […]

APROVAT INICIALMENT EL PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA DEL CENTRE

Durant el Ple de 25 de maig de 2021, per unanimitat dels grups polítics representats al Consistori, es va acordar ratificar el decret d’alcaldia número 2021DECR000108, de 17 de maig, d’aprovació inicial del Projecte de millora de la xarxa viària del centre urbà de Ventalló (Fase I). Aquest projecte, que té un pressupost base de […]

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2020

Durant el Ple de 6 d’abril de 2021, l’equip de govern va donar compte del decret d’alcaldia número 2021DECR000051, de 12 de març, mitjançant el qual es va aprovar la liquidació del pressupost del 2020. En línies generals, el pressupost del 2020 es va tancar amb un romanent líquid de tresoreria de 1.463.285,76 € i […]

APROVAT INICIALMENT EL PRESSUPOST DEL 2021

El Ple de l’Ajuntament del passat 26 de gener va aprovar inicialment el pressupost pel 2021, amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició. Podeu veure a continuació el resum per capítols de la proposta, que properament s’exposarà al públic, abans de ser aprovada definitivament:     […]

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, 2020

La Junta de Govern de la DIPUTACIÓ DE GIRONA en la sessió ordinària de data 16 de juny de 2020 va acordar concedir a l’Ajuntament de Ventalló, dins la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, uns subvenció de 52.565,48 €, a distribuir de la següent forma: Despeses corrents en enllumenat públic: 15.000,00 […]

SUBVENCIÓ DIPSALUT

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ens ha atorgat una subvenció per al finançament de les despeses derivades de l’ús del dispensari municipal, per import de 1794.10 €.

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ (DARP) i del FONS EUROPEU AGRÍCOLA I DESENVOLUPAMENT RURAL (FEADER) que va sol·licitar per a actuacions incloses a l’empara de la Resolució ARP/1474/2019, de 20 de maig, per la qual es convoquen per a l’any 2019 els ajuts a la gestió forestal […]

1 6 7 8 9 10