APROVADA UNA ORDENANÇA PER REGULAR LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA

El Ple de l’Ajuntament del 28 de setembre va aprovar inicialment, per unanimitat dels grups polítics representats al Consistori, la nova ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia, que podeu consultar fent clic aquí.

Aquesta nova ordenança incideix especialment en els problemes derivats de les miccions i les dejeccions dels animals al carrer, en els problemes de sorolls i en la necessitat de portar els gossos sempre lligats a la via pública.

Properament s’exposarà al públic aquesta nova normativa i disposareu de 30 dies per presentar-hi al·legacions. Un cop tingudes en compte les al·legacions que puguin presentar-se, l’Ajuntament tramitarà l’aprovació definitiva del text.

També per unanimitat, es va acordar modificar la taxa del servei de menjador escolar, prevista a l’ordenança fiscal número 7, per tal d’adaptar-la a l’increment de cost dels productes alimentaris.

Si les modificacions aprovades en el Ple acaben tenint caràcter executiu, la quota tributària que caldrà pagar per gaudir del servei de menjador quedarà de la següent manera:

Curs Escolar

  • Quota menjador fixes 6,10 € / dia
  • Quota menjador eventuals 6,70 € / dia
  • Quota berenar llar d’infants 0,95 €/ dia

Casal i Casalet d’estiu

  • Quota menjador 7’50 € / dia

Com en el cas anterior, el Ple va acordar l’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança, que encara ha de superar el tràmit de l’exposició al públic i, finalment, de l’aprovació definitiva.

Amb els vots a favor de Junts per Ventalló i ERC es va aprovar inicialment la modificació de pressupost número 3 de l’any en curs, que consisteix a utilitzar 72.525,18€ del romanent líquid de tresoreria per finançar tres partides del pressupost de despeses que s’han quedat curtes: la partida prevista pel subministrament elèctric a la urbanització del mas Gros (que s’incrementa en 20.000€), la partida prevista pel manteniment de vies públiques, parcs i jardins (que s’incrementa en 15.000€) i la partida dedicada a les obres de millora de la xarxa viària del centre urbà-Fase 1B (que s’incrementa en 37.525,18€).

Aquest expedient de modificació de pressupost també s’exposarà al públic properament de manera oficial per tal que pugueu presentar-hi al·legacions, abans que sigui aprovat amb caràcter definitiu.

A proposta de Junts per Ventalló es va aprovar per unanimitat una moció per exigir al Govern de l’Estat que executi urgentment les inversions previstes des de fa anys a la xarxa de rodalies i mitja distància i exigir igualment al govern de Madrid el traspàs de rodalies a la Generalitat. Feu clic aquí per llegir la moció.

A proposta d’ERC es va acordar per unanimitat demanar un pressupost per arreglar la teulada de la casa Oriell de Valveralla, que es troba en mal estat de conservació.