SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 30/11/2022

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 30 de novembre de 2022 (20h):

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de setembre de 2022.
2.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 4/2022, per suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
3.- Aprovació, si s’escau, de la moció per l’impuls i millora del sistema de formació professional a la comarca de l’Alt Empordà.
4.- Aprovació, si s’escau, del conveni d’encomana de gestió de l’Ajuntament de Ventalló a la Mancomunitat intermunicipal voluntària del servei de control de mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter per a l’execució de l’activitat material tècnica de control integrat de plagues.
5- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del contracte de l’explotació del servei del Bar-Centre Cívic “El Teatret”, mitjançant concessió de domini públic.
6.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 2023.
7.- Aprovació, si s’escau, del canvi de nom del Disseminat “Can Bosch” de Saldet.
8.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de les obres de “Millora de la xarxa viària del nucli de Ventalló, Fase 1 B”.
9.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.
10.- Precs i preguntes.