SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 28/09/2022

Aquests són els punts de l’ordre del dia del Ple de 28 de setembre de 2022 (20h):

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de juliol de 2022.
2.- Aprovació, si s’escau, per deixar sense efecte l’acord aprovat en sessió de data 30.03.2022, recuperant els efectes dels acords presos el dia 27.07.2021 de posada a disposició del Departament d’Educació, del solar per la construcció de l’escola.
3.- Aprovació, si s’escau, d’acord declarant desert el procediment de licitació per a la concessió demanial de l’ús del Bar-Centre Cívic “El Teatret”.
4.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient i del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de l’explotació del servei del Bar-Centre Cívic “El Teatret” mitjançant concessió de domini públic.
5.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança municipal de tinença d’animals de companyia.
6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal nº 7, reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals.
7.- Aprovació, si s’escau, d’acord declarant desert el procediment de licitació per a les obres d’execució del projecte de “MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA DEL CENTRE URBÀ DE VENTALLÓ -FASE 1 B”.
8.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la resolució d’alcaldia per a l’aprovació inicial del projecte d’obra titulat “ MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA DEL CENTRE URBÀ DE VENTALLÓ -Fase 1 B-.
9.- Modificació de crèdit 3/2022, del pressupost municipal 2022.
10.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres d’execució del projecte actualitzat de “MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA DEL CENTRE URBÀ DE VENTALLÓ -FASE 1 B-“.
11.- Aprovació, si s’escau, de la moció pel traspàs de rodalies Renfe.
12.- Aprovació, si s’escau, de la proposta efectuada pel grup ERC-AM, en relació a l’assignació pressupostària per realitzar obres a la teulada de la casa Oriell de Valveralla.
13.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.
14.- Precs i preguntes.