SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 29/03/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 29 de març de 2023 (20h):

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de gener de 2023.
2.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el CCAE, l’Associació Adrinoc i els 44 municipis rurals inclosos en l’àmbit d’actuació LEADER, per al finançament d’Adrinoc per a la gestió del programa Leader en el període PEPAC 2023-2027.
3.- Aprovació, si s’escau, de la moció sobre la Llei de Protecció dels Animals.
4.- Aprovació, si s’escau, del conveni d’encomana de gestió entre el CCAE i l’Ajuntament de Ventalló per a la realització de determinades actuacions en matèria de joventut.
5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit número 1/2023.
6.- Donar compte al ple de l’aprovació de la liquidació corresponent a l’exercici 2022.
7.- Aprovació, si s’escau, del projecte titulat “Projecte de pavimentació i arranjament a la xarxa de camins del T.M. de Ventalló”.
8.- Aprovació, si s’escau, de la validació del text refós per a la publicació del projecte d’urbanització d’un tram del Carrer de la Bassa, i de la seva publicació com a document aprovat definitivament.
9.- Aprovació, si s’escau, de l’aprovació definitiva del projecte titulat “Reparcel·lació voluntària PAU D Ventalló (V_06). Carrer de la Bassa.
10.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de l’adhesió a l’acord marc de serveis d’assessorament tècnic i jurídic vinculats a la tramitació d’expedients urbanístics amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2022.01).
11.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.
12.- Precs i preguntes.