SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 01/12/2021

L’Ajuntament celebrarà sessió ordinària de Ple el dimecres 1 de desembre a les 20h. Els punts de l’ordre del dia són els següents:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de setembre de 2021.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 2 de novembre de 2021.

3.- Aprovació, si s’escau, dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per la licitació del contracte de servei de redacció del POUM de Ventalló.

4.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Pla d’Igualtat de Gènere aprovat pel CCAE

5.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost Municipal de Ventalló corresponent a l’exercici 2022.

6.- Aprovació, si s’escau, del conveni entre Can Pipa SL i l’Ajuntament de Ventalló per evitar el pas de públic per un camí que transcorre pel mig de la planta d’àrids.

7.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda de la pròrroga 2021 del conveni marc del Programa Finançament Polítiques de Joventut.

8.- Aprovació, si s’escau, de la Moció a favor de la construcció de l’escola nova de Ventalló, presentada pel grup municipal, Junts per Ventalló.

9.- Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’ERC-Ventalló en relació a la situació de l’escola de Ventalló.

10.- Aprovació, si s’escau, de la moció d’ERC-Ventalló en relació a rehabilitar el pis de l’escola.

11.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.

12.- Precs i preguntes.