REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ DEL TEATRET

El dilluns 28 de novembre, a les 14’30 hores, la Mesa de Contractació es reunirà en acte públic per tal de procedir a l’obertura del sobre C de les pliques presentades per a l’explotació del servei de Bar del Centre Cívic “El Teatret”. 

En reunions anteriors de caràcter intern, la Mesa de Contractació ja ha obert els dos altres sobres que formen part de les propostes rebudes: el sobre A, que conté una declaració responsable sobre la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar; i el sobre B, que conté una memòria descriptiva del servei que es vol oferir.

El sobre C, que s’obrirà dilluns, conté la proposta de cànon que fan els licitadors. En aquest cas, es tracta de proposar millores a l’alça del cànon bàsic que planteja el plec de clàusules, que és de 100€ anuals.

El mateix dilluns, un cop obert el sobre que queda per obrir, es procedirà a realitzar la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació.