CANVIS EN EL RÈGIM DE RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES

El Ple de la Corporació, en la sessió del dia 11 de juliol de 2019, va acordar establir, entre altres aspectes, el règim de dedicacions i de les retribucions corresponents dels següents membres de la corporació:

  • Sra. M. Remei Costa Reig, alcaldessa de la corporació. Dedicació parcial de 26 hores setmanals i unes retribucions de 10.200€ anuals.
  • Sr. Jordi Masdevall Ministral, primer tinent d’alcalde de la corporació. Dedicació parcial de 17 hores setmanals i unes retribucions de 2.880€ anuals.

Amb posterioritat, en la sessió plenària del dia 27 de juliol de 2020, el règim de dedicacions va ser modificat en el següent sentit:

  • Sra. M. Remei Costa Reig, alcaldessa de la Corporació. Dedicació del 75% i unes retribucions màximes de 1.458,81€ mensuals.
  • El Sr. Jordi Masdevall Ministral, tinent d’Alcalde de la Corporació, va cessar en la seva dedicació parcial, a partir del dia 31 de juliol de 2020, causant baixa en el règim de la seguretat social.

Tot i les quantitats màximes de retribució aprovades, les retribucions efectives s’han ajustat als imports anuals determinats per les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments per les retribucions abonades a càrrecs electes locals que anualment concedeix la Generalitat de Catalunya (13.129,29€ l’any 2022 que representen 1.094,10€ per dotze mesos).

Per circumstàncies del repartiment municipal de tasques, el Ple del passat 25 de gener va aprovar, per unanimitat, modificar novament el règim de dedicacions i retribucions corresponents dels següents membres de la corporació que passar a ser el següent:

  • Sra. M. Remei Costa Reig, alcaldessa de la corporació. Dedicació del 75% i retribucions anuals corresponents al 75% de l’import de les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments per les retribucions abonades a càrrecs electes locals que anualment concedeix la Generalitat de Catalunya.
  • Sr. Jordi Masdevall Ministral, primer tinent d’alcalde de la corporació. Dedicació del 25% i retribucions anuals corresponents al 25% de l’import de les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments per les retribucions abonades a càrrecs electes locals que anualment concedeix la Generalitat de Catalunya.

Feu clic aquí per obtenir més informació sobre retribucions, assistències, locomoció i altres despeses dels càrrecs electes en l’exercici de les seves funcions.