Retribucions i assistències

Aquest és el règim de dedicacions, retribucions i assistències dels càrrecs electes de l’Ajuntament, en base a l’acord pres a la sessió de Ple de 25 de gener de 2023 :

 • L’alcaldessa, Maria Remei Costa Reig, exerceix el seu càrrec amb dedicació del 75% i amb retribucions anuals corresponents al 75% de l’import de les compensacions econòmiques a càrrecs electes locals que concedeix anualment la Generalitat.
 • El primer tinent d’alcalde, Jordi Masdevall Ministral, exerceix el seu càrrec amb dedicació del 25% i amb retribucions anuals corresponents al 25% de l’import de les compensacions econòmiques a càrrecs electes locals que concedeix anualment la Generalitat.
 • La resta de regidores i regidors perceben els següents imports per assistència a les reunions dels òrgans col·legiats: 45€, per assistència a sessions de Ple i 35€ per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes.
Locomoció i altres despeses

Les bases d’execució del pressupost estableixen que:

 • els càrrecs electes percebran 0.30€/km, quan hagin de fer desplaçaments relacionats amb tasques municipals.
 • la resta de les despeses que assumeixin com a conseqüència de portar a terme tasques de caràcter municipal s’abonaran prèvia presentació del corresponent comprovant de pagament.
Imports percebuts per assistència a òrgans col·legiats durant el 2022
 • Jordi Masdevall Ministral: 264,6€
 • Neus Riu Serra: 220,5€
 • Montserrat Carmona Ribot: 176,4€
 • Xavier Frigola Costa: 264,6€
 • Joana Carles Puig: 183,45€
 • Albert Bigas Xicars: 88,2€
Imports percebuts per assistència a òrgans col·legiats durant el 2021
 • Jordi Masdevall Ministral: 343€
 • Neus Riu Serra: 308,7€
 • Montserrat Carmona Ribot: 264,6€
 • Xavier Frigola Costa: 343€
 • Joana Carles Puig: 308,7€
 • Albert Bigas Xicars: 88,2€

Última actualització: 08/02/2023