Retribucions i assistències

Aquest és el règim de dedicacions, retribucions i assistències dels càrrecs electes de l’Ajuntament, en base a l’acord pres a la sessió de Ple de 12 de juliol de 2023:

 • L’alcaldessa exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb una dedicació mínima de 26 hores setmanals i unes retribucions de 13.125 € anuals. No cobrarà per assistències a les sessions d’òrgans col·legiats. 
 • La resta de regidores i regidors percebrà 45€ per assistència a les sessions de Ple i 35€ per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes.
Locomoció i altres despeses

Les bases d’execució del pressupost estableixen que:

 • els càrrecs electes percebran 0.30€/km, quan hagin de fer desplaçaments relacionats amb tasques municipals.
 • la resta de les despeses que assumeixin com a conseqüència de portar a terme tasques de caràcter municipal s’abonaran prèvia presentació del corresponent comprovant de pagament.
Imports percebuts per assistència a òrgans col·legiats durant el 2022
 • Jordi Masdevall Ministral: 264,6€
 • Neus Riu Serra: 220,5€
 • Montserrat Carmona Ribot: 176,4€
 • Xavier Frigola Costa: 264,6€
 • Joana Carles Puig: 183,45€
 • Albert Bigas Xicars: 88,2€
Imports percebuts per assistència a òrgans col·legiats durant el 2021
 • Jordi Masdevall Ministral: 343€
 • Neus Riu Serra: 308,7€
 • Montserrat Carmona Ribot: 264,6€
 • Xavier Frigola Costa: 343€
 • Joana Carles Puig: 308,7€
 • Albert Bigas Xicars: 88,2€

Última actualització: 08/02/2023