BONIFICACIONS A L’IBI PER POSAR PLAQUES SOLARS

Durant el Ple del passat 02/11/2021, l’Ajuntament va aprovar inicialment una modificació de l’ordenança fiscal número 2, que regula el pagament de l’IBI, per tal d’introduir bonificacions si es fan obres per posar plaques solars.

La proposta preveu una bonificació del 50% en la quota de l’IBI a les construccions en les que es realitzin obres l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de plaques solars, durant cinc anys a comptar des de l’exercici següent a la data de la sol·licitud.

Per rebre la bonificació, les obres per instal·lar les plaques hauran de complir amb la normativa urbanística i caldrà complir un requisit de potència elèctrica mínima instal·lada de 2KW per bé immoble. L’import màxim de la bonificació anual serà de 300€.

El nou redactat de l’ordenança està ara exposat al públic perquè, si ho considereu oportú, pugueu presentar-hi al·legacions, abans que sigui aprovat amb caràcter definitiu i pugui començar a aplicar-se.

Podeu consultar aquí la nova proposta d’ordenança (l’article 6 és el que fa referència a les bonificacions per posar plaques solars).