APROVAT DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA FONT

En el Butlletí Oficial de la Província (BOP) del passat 09/05/2022 va sortir publicat l’anunci d’aprovació definitiva del Projecte de millora de la xarxa viària del centre urbà (fase 1B), que servirà per remodelar la plaça de la Font i que podeu consultar fent clic aquí.

Aquest projecte, que té un pressupost de 130.781,86€ més IVA, es va aprovar inicialment en el Ple de 26 de gener per unanimitat dels grups polítics i ha quedat aprovat definitivament sense haver rebut al·legacions durant el termini d’exposició al públic.

En paral·lel a tots aquests tràmits, a principis d’abril es va començar a executar el Projecte de millora de la xarxa viària del centre urbà (fase 1), que centra totes les actuacions a la plaça Major, el carrer Mossen Trayter i el carrer Major.

Aquest altre projecte, que es va adjudicar a l’empresa Salvador Serra SA per 175.571,00€ (IVA inclòs), compta amb una subvenció de 120.000€ del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat.

L’Ajuntament preveu que les obres que ara s’estan executant (fase 1) puguin estar acabades, com a màxim, a final de juny i les obres a la plaça de la Font (fase 1B) es faran un cop passat l’estiu i la festa major.