SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 28/09/2021

L’Ajuntament celebrarà sessió ordinària de Ple el dimarts 28 de setembre a les 14.15h. Els punts de l’ordre del dia són els següents:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de juliol de 2021.

2.- Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’exercici 2020.

3.- Aprovació definitiva, si s’escau, del text refós del projecte d’urbanització de la UA La Bassa de Ventalló, promogut per Giroinmo, SL.

4.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.

5.- Precs i preguntes.