SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 28/02/2024

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 28 de febrer de 2024 (19h):

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de desembre de 2023.
2.- Aprovació de la publicació i informació pública del document d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ventalló (POUM).
3.- Aprovació de la ratificació del decret de l’Alcaldia de 16.02.2024 sobre l’aprovació de l’actualització del DUPROCIM.
4.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS, expedient N.
5.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS, expedient L.
6.- Aprovació de l’adjudicació de les obres de Millora de la xarxa viària del centre urbà de Ventalló, Fase 2.
7.- Donar compte al Ple de la liquidació 2023.
8.- Donar compte al Ple de l’informe 29/2023, relatiu al Compte General de les corporacions locals, exercici 2021.
9.- Donar compte al Ple de l’informe 25/2023, relatiu a l’exercici del control intern de les corporacions locals, exercicis 2019-2021.
10.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.
11.- Precs i preguntes.