SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 27/07/2022

Aquests són els punts de l’ordre del dia del Ple de 27 de juliol de 2022 (20h):

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de maig de 2022.
2.- Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’exercici 2021.
3.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Garrigoles i Ventalló.
4.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança general nº 13, anomenada “taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.”
5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança general nº 7A, reguladora de la taxa sobre el servei de la llar d’infants municipal.
6.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i l’Ajuntament de Ventalló per a la prestació del servei de sanejament en alta de els aigües residuals municipals per l’abocament a les EDAR mitjançant vehicles cisterna.
7.- Aprovació, si s’escau, del conveni de cooperació tècnica entre el CCAE i l’Ajuntament de Ventalló per al desenvolupament del servei de cura puntual per a nenes i nens de 0 als 14 anys.
8.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient i del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de l’explotació del servei del Bar-Centre Cívic “El Teatret” mitjançant concessió de domini públic.
9.- Aprovació, si s’escau, de la moció en defensa dels Jutjats de Pau.
10.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.
11.- Precs i preguntes.