SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 19/06/2024

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de dimecres 19 de juny de 2024 (19.00h):

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 17 d’abril de 2024.
2.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 15 de maig de 2024.
3.- Aprovar el nomenament del Jutge de Pau Titular i Jutge de Pau substitut de Ventalló.
4.- Aprovar la ratificació de la resolució de l’Alcaldia de sol·licitud d’adhesió al contracte centralitzat de LOCALRET.
5.- Aprovar inicialment el Reglament Regulador de l’ús dels equipaments públics municipals de Ventalló.
6.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera a Ventalló.
7.- Aprovar la proposta de les festes locals per a l’any 2025.
8.- Aprovar sol·licitar al CCAE l’adhesió al conveni marc de delegació de competències per a la recollida i transport de residus municipals.
9.- Aprovar l’adjudicació de les obres de Pavimentació i arranjament a la xarxa de camins del T.M. de Ventalló.
10.- Aprovar la ratificació de la resolució de l’Alcaldia d’acceptació d’ampliació del servei del SAT.
11.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.
12.- Precs i preguntes.