SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE 12/07/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de 12 de juliol de 2023 (10h):

1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
2. Composició de la comissió especial de comptes.
3. Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats que són de la competència del Ple.
4. Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.
5. Nomenament del Tresorer/a.
6. Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde.
7. Coneixement de les delegacions de l’Alcaldia als regidors.