QUEDA DESERT EL CONCURS PER EXECUTAR EL PROJECTE DE MILLORA VIÀRIA (FASE-1B)

El concurs per executar el Projecte de millora de la xarxa viària del centre urbà (FASE-1B) va quedar desert i l’Ajuntament ha hagut de tornar a començar tota la tramitació des de l’inici.

Durant el Ple de 26 de gener es va acordar l’aprovació inicial d’aquest projecte, que contemplava un pressupost de 158.246,05€. No es van presentar al·legacions i el projecte va quedar aprovat definitivament.

El 27 d’abril es va publicar l’anunci de licitació per tal que les empreses interessades a executar les obres poguessin presentar les seves ofertes, però el 17 de maig es va tancar el concurs sense haver rebut cap oferta.

Vist l’increment de preus que afecta, entre altres, el sector de la construcció, l’Ajuntament va encarregar una actualització econòmica del projecte, que s’ha encarit un 23.93% respecte el pressupost previst en el projecte inicial.

Mitjançant decret d’alcaldia de 31 d’agost es va aprovar inicialment un nou projecte, que és exactament igual que l’anterior, però ara amb un nou pressupost de 196.124,08€.

Aquesta resolució haurà de ser ratificada pel Ple i se sotmetrà el nou projecte a exposició pública, abans de ser aprovat definitivament.

Un cop superats aquests tràmits, caldrà tornar a treure a concurs el projecte per poder contractar les obres i, finalment, executar-les.