Emergència per sequera: cal reduir al màxim el consum d’aigua

Recordeu que ens trobem en situació d’emergència per sequera i que cal reduir al màxim el consum d’aigua. En concret, no podem superar el consum màxim permès de 200 litres per habitant/dia que ens marca l’Agència Catalana de l’Aigua.

Us recordem a continuació les restriccions que estan vigents, a la vegada que us fem saber que l’Ajuntament ja ha comnençat a treballar per tenir enllestida en breu l’Ordenança de ‘sequera’ que permetrà, entre altres coses, aplicar sancions a les persones que incompleixin.

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA
Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials). Aquest valor màxim es redueix a 180 l/hab/dia en el cas d’emergència II i a 160 l/hab/dia en el cas d’emergència III.

PISCINES
Queda prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina, excepte les d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.

REG DE ZONES VERDES I JARDINS
Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Només s’admet l’ús d’aigües no procedents de xarxa municipal d’aigua potable per a reg quan es justifiqui en la supervivència d’arbrat de caràcter singular o monumental en espais públics.

NETEJA DE VEHICLES
Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles.

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ
Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

FONTS ORNAMENTALS
Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE
Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

GRANGES
L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.