APROVAT DEFINITIVAMENT EL PRESSUPOST DEL 2022

El pressupost de l’Ajuntament per aquest any, que es va aprovar inicialment en el Ple de l’1 de desembre, amb els vots a favor de l’equip de govern de Junts per Ventalló i els vots en contra del grup municipal d’ERC, ja ha quedat aprovat definitivament.

L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini legalment establert i no ha rebut cap al·legació. En el Butlletí Oficial de la Província (BOP) d’ahir va sortir publicat l’anunci d’aprovació definitiva.

Feu clic aquí si voleu veure els imports consignats a cada partida, les principals variacions respecte el pressupost del 2021, els documents que integren l’expedient i les fases del procediment que s’ha seguit fins al moment actual.