A PUNT D’ENTRAR EN VIGOR L’ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA

Properament entrarà en vigor la nova ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia, que va ser aprovada per unanimitat dels grups polítics municipals durant el Ple del passat 28 de setembre.

El nou text normatiu, segons ha explicat l’alcaldessa, Remei Costa, incideix molt directament en les “obligacions i els deures que tenen els tenidors d’animals de companyia, sobretot respecte la salubritat de les vies públiques” i també “té la voluntat de garantir la cura dels animals de companyia i salvaguardar-los de qualsevol tipus de maltractament”.

La nova ordenança, que podeu consultar íntegrament fent clic aquí, preveu tot un seguit d’infraccions i sancions, que queden resumides de manera esquemàtica a la imatge següent:

Al marge d’aquesta reglamentació de caràcter general, l’ordenança també té tot un apartat dedicat a la tinença de gossos potencialment perillosos, amb un quadre d’infraccions i sancions específic per a aquests casos.

Després de l’aprovació inicial per Ple, l’ordenança va estar exposada al públic durant el termini de 30 dies legalment exigit i no s’hi van presentar al·legacions.

El passat 30 de gener va sortir publicat al BOP l’anunci d’aprovació definitiva i el text normatiu serà plenament vigent quan hagin passat quinze dies hàbils des d’aquesta darrera publicació.