SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 30/08/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 30 d’agost de 2023 (19h):

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de constitució del nou ajuntament, de data 17 de juny de 2023.
2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 12 de juliol de 2023.
3.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de les Festes Locals per a l’any 2024.
4.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’obertura de la unitat 0 a la llar d’infants municipal Pescallunes de Ventalló.
5.- Aprovació, si s’escau, del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de concessió del servei de llar d’infants municipal Pescallunes de Ventalló, per procediment obert, oferta més avantatjosa amb varis criteris d’adjudicació.
6.- Aprovació, si s’escau, del compte general corresponent a l’exercici 2022.
7.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.
8.- Precs i preguntes.