SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 30/03/2022

Aquests són els punts de l’ordre del dia del Ple de 30 de març de 2022:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de gener de 2022.

2.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 1/2022, per incorporació de romanents, suplements i crèdits extraordinaris.

3.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al protocol d’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà.

4.- Aprovació, si s’escau, de nova segregació i posada a disposició de solar per la construcció de l’escola.

5.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres d’execució del projecte de “MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA DEL CENTRE URBÀ DE VENTALLÓ, -FASE 1 B-“.

6.-Aprovació, si s’escau, d’adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya.

7.- Aprovació, si s’escau, del pla de seguretat i salut de les obres de Millora de la xarxa viària del centre urbà de Ventalló, Fase 1.

8.- Aprovació, si s’escau, de la moció per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera.

9.- Donar compte al ple de la liquidació del pressupost general de l’exercici 2021.

10.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.

11.- Precs i preguntes.