SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 26/01/2022

L’Ajuntament celebrarà sessió ordinària de Ple el dimecres 26 de gener a les 20h. Els punts de l’ordre del dia són els següents:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 1 de desembre de 2021.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga del conveni marc entre el CCAE i l’Ajuntament de Ventalló per a l’encàrrec de gestió del servei d’assistència tècnica.

3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni entre Can Pipa SL i l’Ajuntament de Ventalló per evitar el pas de públic per un camí que transcorre pel mig de la planta d’àrids.

4.- Aprovació, si s’escau, de la moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost.

5.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

6.- Aprovació, si s’escau, dels models de declaració patrimonial d’alts càrrecs locals.

7.- Aprovació, si s’escau, del conveni entre l’Ajuntament de Ventalló i el Bisbat de Girona-Parròquia de Vila-robau per a la cessió en ús de l’Església vella de Vila-robau.

8.- Aprovació, si s’escau, de l’aixecament de la suspensió del tràmit d’adjudicació del contracte d’execució de les obres del projecte titulat “Millora de la xarxa viària del centre urbà de Ventalló (Fase 1) i adjudicació del contracte.

9.- Aprovació inicial del projecte de millora de la xarxa viària, centre urbà de Ventalló (fase 2).

10.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.

11.- Precs i preguntes.