Ple de cartipàs: organització del nou Ajuntament

El Ple del passat dimecres 12 de juliol va acordar diverses qüestions relatives a la organització de l’Ajuntament sorgit de les eleccions del 28 de maig. Aquestes qüestions són les següents:

Tinences d’alcaldia

 • Jordi Masdevall Ministral (Gent de Ventalló-CM) serà primer tinent d’alcaldia
 • Alba Ferrer Sala (Gent de Ventalló-CM) serà segona tinenta d’alcaldia

Àrees de govern

Remei Costa Reig

 • Atenció al públic
 • Relacions institucionals
 • Recursos humans
 • Ensenyament
 • Territori i sostenibilitat
 • Seguretat ciutadana i protecció civil
 • Urbanisme
 • Gent gran, serveis socials i sanitat
 • Qualsevol altra activitat de qualsevol àrea que sigui competència de l’alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni específica a favor d’un altre regidor o regidora.

Jordi Masdevall Ministral

 • Economia i Finances, que comprèn les matèries de pressupost, gestió econòmica de serveis públics i taxes
 • Patrimoni
 • Fundacions i Associacions
 • Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic-financer
 • Adjunt a l’obra pública i serveis municipals
 • Adjunt a seguretat ciutadana i protecció civil

Alba Ferrer Sala

 • Esports
 • Feder-Leader
 • Medi Ambient, deixalleries, abocadors (recollida i tractaments de residus, recollida selectiva de paper, vidre i plàstic)
 • Igualtat i habitatge
 • Comunicació i xarxes
 • Agricultura i ramaderia
 • Representació en la Comunitat d’Usuaris de l’Aqüífer del Baix Fluvià (CUA)
 • Cultura i festes (relació amb la Comissió de festes Pescallunes de Ventalló)

Joan Albert Teixidor

 • Serveis públics municipals
 • Conservació i manteniment de camins rurals i de muntanya
 • Energia i projectes territori

Dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions

L’alcaldessa exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb una dedicació mínima de 26 hores setmanals i unes retribucions de 13.125 € anuals. No cobrarà per assistències a les sessions d’òrgans col·legiats. La resta de regidores i regidors percebrà 45€ per assistència a les sessions de Ple i 35€ per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes.

Periodicitat de les sessions ordinàries de Ple

Les sessions ordinàries de Ple se celebraran l’últim dimecres de cada 2 mesos, a les 19:00h. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a agost i desembre podran celebrar-se el primer del mes següent, a la mateixa hora.

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes estarà formada per: Remei Costa Reig (Gent de Ventalló-CM), Jordi Masdevall Ministral (Gent de Ventalló-CM), Joan Albert Teixidor (Gent de Ventalló-CM), Joana Carles Puig (Fem Ventalló-AM) i Vanessa Cabeza Olmos (Amunt Ventalló)

Representants de l’Ajuntament a diferents organismes

Remei Costa Reig

 • Associació Catalana de Municipis i Comarques
 • Federació de Municipis de Catalunya
 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 • Consorci Localret
 • Consell escolar i al Consell de la llar d’infants municipal
 • Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA). En aquest cas, també es nomena com a substitut el regidor Joan Albert Teixidor.

Tresorera

El Ple va acotrdar que continuï amb l’exercici transitori de les funcions de Tresoreria de l’Ajuntament de Ventalló la funcionària accidental, d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, que exerceix les funcions de secretaria-intervenció, la senyora Montse Mitjanas Costal.