Ordenances Fiscals 2023

Aquestes són algunes de les ordenances fiscals que estaven vigents a Ventalló l’any 2023. Contacteu amb l’Ajuntament (972 793 156) si no trobeu l’ordenança que busqueu.


ORDENANÇA FISCAL 1 – GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ


ORDENÇA FISCAL 2 – IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)


ORDENANÇA FISCAL 3 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


ORDENANÇA FISCAL 6 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) / PLUSVÀLUES


ORDENANÇA FISCAL 7A, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE EL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL


ORDENANÇA FISCAL 13 – TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT


ORDENANÇA FISCAL 14 – TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC PER A PRESTAR ELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS QUE NO AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT


ORDENANÇA FISCAL 15 – REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS


ORDENANÇA FISCAL 16 – CONTRIBUCIONS ESPECIALS


Última actualització: 17/01/2024