Modificacions d’ordenances fiscals

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 (IBI)

Durant el Ple del 02/11/2021 es va aprovar inicialment una modificació a l’Ordenança Fiscal número 2, que regula el pagament de l’IBI, per introduir bonificacions per posar plaques solars.

La proposta d’ordenança, que podeu consultar fent clic aquí, preveu una bonificació del 50% en la quota de l’IBI a les construccions en les que es realitzin obres l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de plaques solars, durant cinc anys a comptar des de l’exercici següent a la data de la sol·licitud.

El nou redactat de l’ordenança va estar exposat al públic durant 30 dies i no s’hi van presentar al·legacions. El 31/12/2021 va sortir publicat al BOP l’anunci d’aprovació definitiva.

Feu clic aquí per accedir al text aprovat definitivament.


ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6: IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUES)

Durant el Ple de 26 de gener de 2022 es va provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

El 08/02/2022 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’edicte que anunciava l’aprovació provisional del text que podeu consultar fent clic aquí.

El nou redactat de l’ordenança va estar exposat al públic durant 30 dies i no s’hi van presentar al·legacions. El 09/04/2022 va sortir publicat al BOP l’anunci d’aprovació definitiva.

Feu clic aquí per accedir al text aprovat definitivament.

Última actualització: 09/04/2022