Modificacions de pressupost del 2021

Modificació de crèdit número 1/2021
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 25/05/21Anunci d’aprovació inicial al BOPAprovada definitivament

Resum de la modificació: el pressupost del 2020 es va tancar amb un romanent líquid de tresoreria (el que vindria a ser un ‘superàvit’) de 1.463.285,76€. Mitjançant la modificació de crèdit número 1/2021 es destinen 35.000€ del romanent líquid de tresoreria a incrementar una partida del capítol d’inversions que estava dotada amb 165.000€ (Millora xarxa viària del centre urbà-fase 1) i 21.500€ per crear una nova partida que no estava prevista en el pressupost (Inversions en el cementiri de l’Om).

Modificació de crèdit número 2/2021
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 02/11/21Pendent de publicarAprovada definitivament

Resum de la modificació: Mitjançant la modificació de crèdit número 2/2021 es destinen 30.000€ del romanent líquid de tresoreria a una partida del capítol de despeses de personal (pagament de les cotitzacions de la ‘Seguretat Social’),  a tres partides del capítol de despeses corrents (‘Manteniment de vies públiques, parcs i jardins’; ‘Festa Major i Fira de l’Oli’ i ‘Manteniment de l’Ajuntament i altres construccions’) i una partida del capítol de despesa financera (‘Despeses bancàries’). Totes aquestes partides que s’han modificat ja tenien una dotació consignada, però ha resultat insuficient.

Última actualització: 01/02/2023