Ordenances fiscals vigents

Aquestes són les ordenances fiscals vigents a Ventalló. Aquesta pàgina està en construcció i és per això que us agraïm que contacteu amb l’Ajuntament (972 793 156) si no trobeu l’ordenança que busqueu.


ORDENANÇA FISCAL 1 – GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ


ORDENÇA FISCAL 2 – IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)


ORDENANÇA FISCAL 3 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


ORDENANÇA FISCAL 6 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) / PLUSVÀLUES


ORDENANÇA FISCAL 7 – REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS


ORDENANÇA FISCAL 7A, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE EL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL


ORDENANÇA FISCAL 13 – TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT


ORDENANÇA FISCAL 14 – TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC PER A PRESTAR ELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS QUE NO AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT


ORDENANÇA FISCAL 15 – REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS


ORDENANÇA FISCAL 16 – CONTRIBUCIONS ESPECIALS


ORDENANÇA FISCAL 17 – REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.


Última actualització: 17/01/2024