La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat que existeix a tots els ajuntaments.

Quines són les seves competències?

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el Ple d’acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. El Compte General de l’Ajuntament s’ha de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes i ha de ser objecte d’informació pública abans de sotmetre’l a l’aprovació del Ple, per tal que puguin formular-s’hi reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que es pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes.

Composició

Els membres de la Comissió Especial del mandat 2023-2027 són:

  • Remei Costa Reig (Gent de Ventalló-CM)
  • Jordi Masdevall Ministral (Gent de Ventalló-CM)
  • Joan Albert Teixidor (Gent de Ventalló-CM)
  • Joana Carles Puig (Fem Ventalló-AM)
  • Vanessa Cabeza Olmos (Amunt Ventalló)

Retribucions per assistències

Tal com es va acordar en el Ple de 12 de juliol de 2023, les regidores i regidors perceben 35€ per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes.

Reunions de la Comissió durant el 2023

La Comissió Especial de Comptes es va reunir el 13 de juny de 2023 per tal d’examinar el Compte General del 2022 i emetre el corresponent dictamen.