La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat que existeix a tots els ajuntaments.

Quines són les seves competències?

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el Ple d’acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. El Compte General de l’Ajuntament s’ha de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes i ha de ser objecte d’informació pública abans de sotmetre’l a l’aprovació del Ple, per tal que puguin formular-s’hi reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que es pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes.

Composició

Els membres de la Comissió Especial de Comptes van ser designats per acord de Ple del dia 11 de juliol de 2019 i són els següents:

  • Presidenta: Remei Costa Reig (Junts per Ventalló)
  • Vocals: Jordi Masdevall Ministral (Junts per Ventalló) i Xavier Frigola Costa (ERC-AM)

Retribucions per assistències

Els regidors Jordi Masdevall Ministral i Xavier Frigola Costa perceben 35€ per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes. 

L’alcaldessa, Remei Costa Reig, que exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva, no té cap remuneració assignada per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes.

Reunions de la Comissió durant el 2022

La Comissió Especial de Comptes es va reunir el 25 de maig per tal d’examinar el Compte General del 2021 i emetre el corresponent dictamen.