El Compte General

El Compte General és un conjunt de documents i estats que fa cada any l’Ajuntament per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.

El Compte General del 2021

Els membres de la Comissió Especial de Comptes es van reunir el 25 de maig i van emetre el seu informe favorable sobre el Compte General del 2021.

El 7 de juny es va publicar l’anunci d’exposició al públic del Compte General i no es van presentar al·legacions. En el Ple de 27/07/2022, es va aprovar el Compte General del 2021.

Trobareu a continuació els documents més importants de l’expedient:

Si voleu accedir a la totalitat de l’expedient, ho podeu sol·licitar mitjançant aquest formulari.


El Compte General del 2020

Els membres de la Comissió Especial de Comptes es van reunir el 28 de juny i van emetre el seu informe favorable sobre el Compte General del 2020.

El 7 de juliol es va publicar l’anunci d’exposició al públic del Compte General perquè qualsevol persona pugui examinar la documentació i presentar-hi al·legacions si ho considera oportú.

El Compte General va ser aprovat per Ple el 28 de setembre de 2021. 

Podeu consultar aquí l’informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020. 


El Compte General del 2019

Aquests són els documents que formen part del Compte General del 2019:

Podeu consultar aquí l’informe 21/2021 de la Sindicatura de Comptes sobre el compte general de les corporacions locals del 2019.

Última actualització: 09/06/2022