Modificacions de pressupost del 2022

Modificació de crèdit número 1/2022
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 30/03/22Anunci d’aprovació incial al BOPAprovada definitivament

Resum de la modificació: Incorporació dels romanents, suplements i crèdits extraordinaris que trobareu detallats a l’informe d’intervenció en el pressupost municipal del 2022.

Modificació de crèdit número 2/2022
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 25/05/22Anunci d’aprovació incial al BOPAprovada definitivament

Resum de la modificació: S’habilita una nova partida de 32.000€ per restaurar l’església de Vila-Robau. Aquesta actuació es finançarà amb una subvenció de la Diputació (22.800€) i romanent de tresoreria (9.200€).

Modificació de crèdit número 3/2022
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 28/09/22Anunci d’aprovació incial al BOPAprovada definitivament

Resum de la modificació: Es fan servir 72.525,18€ del romanent líquid de tresoreria per finançar tres partides del pressupost de despeses que s’han quedat curtes: la partida prevista pel subministrament elèctric a la urbanització del mas Gros (que s’incrementa en 20.000€), la partida prevista pel manteniment de vies públiques, parcs i jardins (que s’incrementa en 15.000€) i la partida dedicada a les obres de millora de la xarxa viària del centre urbà-Fase 1B (que s’incrementa en 37.525,18€).

Modificació de crèdit número 4/2022
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 30/11/2022Anunci d’aprovació inicial al BOPAprovada definitivament

Resum de la modificació: Es fan servir 126.000€ del romanent líquid de tresoreria del 2021 per complementar les següents partides del pressupost de despeses: manteniment de camins, manteniment d’escola i llar d’infants, treballs tècnics i assessorament jurídic i despeses bancàries. Es fan servir 5.000€ dels 126.000€ per crear una nova partida destinada a finançar la reforma de la casa Oriell.

Última actualització: 01/02/2023