Liquidació del pressupost

La liquidació del pressupost posa de manifest, entre altres coses, l’import inicialment previst a les partides de despesa, l’import de les modificacions que s’han aprovat durant l’exercici, quantes obligacions s’han reconegut i, d’aquestes, quantes s’han pagat.

Igualment amb les partides d’ingressos, la liquidació del pressupost posa de manifest, entre altres coses, l’import que inicialment estava previst, les modificacions que s’han aprovat durant l’exercici, els drets que s’han reconegut i, d’aquests, quin import s’ha recaptat.

Per fer aquests càlculs es tenen en compte també operacions que provenen d’anys anteriors.

Trobareu a continuació informació detallada sobre la liquidació del pressupost dels últims anys a l’Ajuntament de Ventalló:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2023

Informe d’intervenció sobre el compliment de la regla de despesa, els principis de sostenibilitat financera i l’estabilitat pressupostària.

Informe d’intervenció de liquidació del pressupost de 2023

Decret de 16/02/2024 d’aprovació de la liquidació del 2023

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2022

Informe d’intervenció sobre el compliment de la regla de despesa, els principis de sostenibilitat financera i l’estabilitat pressupostària.

Informe d’intervenció de liquidació del pressupost de 2022

Decret de 20/02/2023 d’aprovació de la liquidació del 2022

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2021

Informe d’intervenció sobre el compliment de la regla de despesa, els principis de sostenibilitat financera i l’estabilitat pressupostària.

Informe d’intervenció de liquidació del pressupost de 2021

Decret de 23/02/2022 d’aprovació de la liquidació del 2021

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2020

Informe d’intervenció sobre el compliment de la regla de despesa, els principis de sostenibilitat financera i l’estabilitat pressupostària.

Informe d’intervenció de liquidació del pressupost de 2020

Decret de 12/03/2021 d’aprovació de la liquidació del 2020

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019

Informe d’intervenció sobre el compliment de la regla de despesa, els principis de sostenibilitat financera i l’estabilitat pressupostària.

Informe d’intervenció de liquidació del pressupost de 2019

Decret de 07/04/2020 d’aprovació de la liquidació del 2019

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018

Informe d’intervenció sobre el compliment de la regla de despesa, els principis de sostenibilitat financera i l’estabilitat pressupostària.

Decret de 19/02/2019 d’aprovació de la liquidació del 2018


Definicions ràpides

REGLA DE DESPESA: La variació de la despesa computable entre dos exercicis consecutius no pot superar una taxa de referència que fixa cada any el Govern espanyol.

SOSTENIBILITAT FINANCERA: És la capacitat per finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i deute públic.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural.

Última actualització: 08/03/2024