Endeutament i resultat pressupostari

A partir de l’informe d’intervenció de la liquidació del pressupost s’obtenen diversos indicadors que són útils per avaluar la gestió econòmica de l’Ajuntament. Entre aquests indicadors, hi ha el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, l’endeutament i la ràtio legal d’endeutament.

Aquí teniu l’evolució d’aquestes tres variables en el temps i més avall trobareu la definició d’aquests conceptes:


Definicions ràpides

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA: És la suma dels drets pendents de cobrament (del mateix exercici i dels anteriors) més els fons líquids de tresoreria menys les obligacions pendents de pagament (del mateix exercici i dels anteriors). Es descompten d’aquí els pagaments que difícilment es cobraran i els ingressos que ja estan compromesos per a determinades actuacions.

EL DEUTE VIU: és la totalitat de deute pendent de pagar que té l’Ajuntament procedent de préstecs a llarg termini amb entitats financeres i avals. És a dir, és el capital pendent d’amortitzar més els interessos generats.

RÀTIO LEGAL D’ENDEUTAMENT: és el quocient entre el deute viu i els ingressos ordinaris.
Si és inferior al 75%, l’Ajuntament pot endeutar-se per finançar inversions. Si està entre el 75% i el 110%, es poden concertar nous préstecs, però cal autorització. Si és superior al 110%, no es pot accedir a nous crèdits.

Última actualització: 08/03/2024