Convenis

L’article 8 de la Llei de Transparència estableix que els convenis s’han de publicar íntegrament a la seu electrònica dels subjectes obligats.

Per altra banda, de conformitat amb l’article 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa llei, els convenis s’han de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, que podeu consultar fent clic aquí.

Convenis del 2023

Conveni de col·laboració entre el CCAE, l’Associació Adrinoc i els 44 municipis rurals inclosos en l’àmbit d’actuació LEADER, per al finançament d’Adrinoc per a la gestió del programa Leader en el període PEPAC 2023-2027.

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (Ple de 29 de març de 2023) i pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Codi Registre Públic de Convenis: pendent de trametre


Conveni d’encomana de gestió entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló per a la realització de determinades actuacions en matèria de joventut

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (Ple de 29 de març de 2023) i pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Codi Registre Públic de Convenis: pendent de trametre per part del Consell Comarcal


Conveni de delegació de competències dels serveis de protecció animal entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló (amb modificació incorporada)

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (Ple de 29 de d’abril de 2023) 

Modificació: veure aquí l’acord de Ple de 02/11/2023

Codi Registre Públic de Convenis: pendent de trametre per part del Consell Comarcal


Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Ventalló en matèria de seguretat viària i de l’annex 8 per a la redacció d’un treball tècnic de seguretat viària.

Fase tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (Ple de 2 de novembre de 2023)

Codi Registre Públic de Convenis: pendent de rebre número de registre


Conveni interadministratiu per a la contractació conjunta pels Ajuntaments de l’Armentera, Sant Pere Pescador, Viladamat, Albons, Ventalló i Bellcaire d’Empordà, dels serveis adaptats de taxi de transport públic de viatgers

Fase tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (Ple de 2 de novembre de 2023

Convenis del 2022

Conveni entre Can Pipa SL i l’Ajuntament de Ventalló per evitar el pas públic per un camí que transcorre pel mig de la planta.

Vigència: 10 anys, prorrogables de 5 en 5.

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (Ple de 26/01/2022). 

Codi Registre Públic de Convenis: 2022/11/1182


Conveni entre l’Ajuntament de Ventalló i el Bisbat de Girona-Parròquia de Vila-robau per a la cessió en ús de l’església vella de Sant Andreu de Vila-robau.

Vigència: 40 anys

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (ple de 26/01/2022)

Codi Registre Públic de Convenis: 2022/11/1343


Conveni entre l’Ajuntament de Ventalló i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per l’encàrrec de gestió del servei d’assistència tècnica.

Vigència: 4 anys (de l’1 de gener de 2022 fins a 31 de desembre de 2025)

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (ple de 25/05/2022)

Codi Registre Públic de Convenis: 2022/11/2163


Adhesió al Conveni Marc marc de col·laboració entre el departament de Governació i administracions públiques, en nom de l’administració de la Generalitat de Catalunya, el consorci Localret, l’ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.

Fase de la tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (veure punt 4 de l’acta de Ple de 25/05/2022)


Conveni de col·laboració entre el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i l’Ajuntament de Ventalló per a la prestació del servei de sanejament en alta de les aigües residuals municipals per abocament a les EDAR mitjançant vehicles cisterna.

Vigència: 4 anys (més una pròrroga màxima de 4 anys)

Fase de la tramitació: aprovat pel Ple del Consorci de 16/06/2022, aprovat per decret d’alcaldia de 28/06/2022 i ratificat per acord de Ple de 27/07/2022.

Feu clic aquí per veure l’anunci publicat al BOP de 03/11/2022, que conté el text del conveni.

Codi Registre Públic de Convenis: pendent de tramitar


Conveni de cooperació tècnica entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló per al desenvolupament del servei de cura puntual per a nenes i nens de 0 als 14 anys

Vigència: fins el 31/12/2025 (amb possibilitat de prorrogar-lo 4 anys més)

Fase de la tramitació: Aprovat per acord de Ple de 27/07/2022

Codi Registre Públic de Convenis: 2022/11/2622


Conveni d’encomana de gestió de l’Ajuntament de Ventalló a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la badia de Roses i el baix Ter per a l’execució de l’activitat material i tècnica de control integrat de plagues

Fase de la tramitació: Aprovat per acord de Ple de 30/11/2022. 

Codi Registre Públic de Convenis: pendent de trametre


Addenda econòmica al Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló dels Serveis Tècnics de Joventut per a l’any 2022.

Codi Registre Públic de Convenis: 2022/11/1668

Convenis del 2021

Conveni de cooperació tècnica entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló per a la redacció d’un projecte de construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals.

Vigència: 4 anys des de la signatura

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (ple de 26/01/2021). Tramès al Consell Comarcal i pendent de signatura per part d’aquest organisme.

Codi Registre Públic de Convenis: pendent de tramitar.


Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ventalló, Càritas Alt Empordà Interior i Càritas Diocesana de Girona.

Vigència: 3 anys prorrogables des del 15/02/2021

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (Ple de 26/01/2021) 

Codi Registre Públic de Convenis: 2021/11/2244


Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa
a favor de l’Ajuntament de Ventalló.

Vigència: 4 anys a comptar des del 29/04/2021

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (Ple de 06/04/2021) 

Codi Registre Públic de Convenis: 2021/11/2247


Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Viladamat, l’Armentera, Sant Pere Pescador, Ventalló, Albons i Bellcaire d’Empordà referent a la prestació del servei de transport adaptat.

Vigència: de l’1 de gener del 2021 al 31 de gener del 2021

Fase de tramitació: Aprovat per decret d’alcaldia i posteriorment ratificat per Ple de 06/04/2021

Codi Registre Públic de Convenis: 2021/11/2249


Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Ventalló per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil.

Vigència: 4 anys a comptar des de la signatura del conveni

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (Ple de 25/05/2021). Pendent de signatura.

Codi Registre Públic de Convenis: pendent de trametre a registre.

Convenis del 2020

Conveni de delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut (2020-2024)

Vigència: 4 anys (fins el 22/12/2024)

Aprovat per acord de Ple de 30 de novembre de 2020.

Codi Registre Públic de Convenis: 2020/11/3140

Conveni extingit i substituït pel conveni aprovat per acord de Ple de 29 de març de 2023.

Convenis del 2019

Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló.

Aprovat per acord de Ple de 25 de febrer de 2019.

Codi Registre Públic de Convenis: 2019/11/1394


Conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i d’adhesió a la xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló

Aprovat per acord de Ple d’1 d’agost de 2019

Codi Registre Públic de Convenis: 2019/11/2054


Conveni per l’execució d’obres de millora del carrer Vicenç Albert Ballester i Camps

Aprovat per decret d’alcaldia de 23/08/2019 i vigent fins 31 de desembre de 2019.

Codi Registre Públic de Convenis: 2019/11/2881

Convenis del 2018

Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló pel menjador escolar de l’escola de Ventalló.

Aprovat per acord de Ple de 22 de juny de 2018

Convenis del 2017

Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló per al desenvolupament del Projecte Tècnic de Joventut Compartit 2017

Data de signatura: 22/06/2017

Codi Registre Públic de Convenis:  2017/11/0187

Convenis del 2016

Conveni de col·laboració Hermes Comunicacions SA i Ajuntament de Ventalló.

Vigència: es renova automàticament cada any des del 23 de setembre de 2016


Conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la delegació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló.

Data de signatura: 16 de desembre de 2016


Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló, per a l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

Data de signatura: 03/11/2016

Codi Registre Públic de Convenis: 2016/11/0124

Convenis del 2010

Conveni entre l’Ajuntament de Ventalló i Sorea per portar a terme la inversió referent a la construcció d’un dipòsit de 600 m3 i instal·lació de la canonada d’impulsió i de distribució de Ventalló.

Data signatura: 25 de gener de 2010

Aprovat per acord de Ple de 19 de gener de 2010

Codi Registre Públic de Convenis: 2010/11/0004