El Ple municipal

Què és el Ple?

És la reunió de tots els regidors i regidores, convocats per l’alcaldessa per discutir i aprovar els assumptes de la seva competència. Hi ha d’assistir el secretari i l’interventor. Com que són reunions públiques, també poden assistir-hi veïns.

Qui forma part del Ple?

El Ple està format pels 7 regidors i regidores de la Corporació:

 • Maria Remei Costa Reig (Gent de Ventalló)
 • Jordi Masdevall Ministral (Gent de Ventalló)
 • Alba Ferrer Sala (Gent de Ventalló)
 • Joan Albert Teixidor (Gent de Ventalló)
 • Vanessa Cabeza Olmos (Amunt Ventalló)
 • Aleix Vila Canela (Amunt Ventalló)
 • Joana Carles Puig (Fem Ventalló)

Quines són les competències del Ple?

Entre altres, té les següents competències:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • L’aprovació inicial del planejament urbanístic del municipi.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovar i modificar els pressupostos, i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • La concertació de les operacions de crèdit.
 • Les contractacions i les concessions.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis.
 • L’adquisició de béns i drets.

Calendari de sessions

L’Ajuntament celebra sessions ordinàries de Ple l’últim dimecres cada dos mesos, a les 19h. Les sessions extraordinàries es convocaran segons la necessitat.

Què cobren per assistències les regidores i regidors?

Les regidores i regidors cobren 45€ per assistència a Plens. L’alcaldessa, Remei Costa Reig, que té dedicació exclusiva, no cobra per assistir als Plens.

Última actualització: 15/07/2023