Decrets d’alcaldia

Aquesta és la relació de Decrets d’Alcaldia.

Tota la informació contractual que deriva dels decrets de ‘pagaments de factures’ i dels ‘decrets de remesa de pagaments’ la trobareu actualitzada mensualment al Registre Públic de Contractes, que és accessible aquí.

També podeu consultar la pàgina on estan recollits tots els contractes menors adjudicats per l’Ajuntament.


Aquesta pàgina s’actualitza mensualment.
Última actualització: 03/12/2023