XXVII FIRA DE L'OLI DE VENTALLÓ

El proper 1 d'octubre se celebrarà la XXVII edició de la Fira de l'Oli a Ventalló.S'adjunta la sol·licitud de participació com a document adjunt i tothom que vulgui participar-hi caldrà que compleixi amb els criteris de la fira aprovats i que es transcriuen a continuació: ·        Contingut de la sol·licitud: -Sol·licitud de participació.  -Fotocòpia del DNI/NIE o CIF del sol·licitant.  -Carnet d'artesà.  -Estar donats d'alta en el Règim de la Seguretat Social que els correspongui.  -Assegurança de responsabilitat civil (cobertura 300.000€).  -Quan es tracti de venedors estrangers de la Unió Europea acreditar, a més, estar en possessió del permís de residència i de treball per compte propi, així com acreditar el compliment d'allò que estableixin les normatives vigents específiques.  -En cas de vendre productes alimentaris, caldrà disposar del registre sanitari corresponent. -Resguard d’haver efectuat el pagament corresponent d’ocupació de la via pública, corresponent a 7,42 € per metre lineal de la parada, a disposar de les següents opcions: - En efectiu a les oficines de l’ajuntament de 10h a 14h - Ingrés o transferència bancària al compte ES43 0182 5595 4900 1022 4007 del                   Banc Bilbao Vizcaya Argentaria – Banca Institucional de Girona.                         - Gir postal  ·        Lloc de presentació de la sol·licitud:              Ajuntament de Ventalló, Plaça Major, 1 17473 Ventalló  ·        Termini de presentació              Divendres 8 de setembre de 2017 ·        Horaris el dia de la fira:             - De presentació i col·locació: des de les 7 a les 9,30 hores del matí             - De permanència: des de les 9’30 fins a les 8 hores del vespre Per més informació                         Ajuntament de Ventalló                         De dilluns a divendres de 10h a 14h                         Telèfon 972 793156                             ajuntament@ventallo.cat                         www.ventallo.cat    

Sol.licitud fira 2017

Tornar